2013. november 5., kedd

Nyílt levelek a Legfőbb Ügyészséghez - térjünk vissza talán a joghoz és az eredeti kérdéshez!

A Gazdatanácsok Szövetsége továbbra sem ismeri el az Agrárkamara törvényességét. Követeli annak haladéktalan feloszlatását.

Emlékezzünk:
"5. A Szövetség határozottan elutasítja az "agrárkamarai választásnak" nevezett eljárást és eredményét és az ezzel kialakult agrárkamarai helyzetet és új választás kiírását követeli. Felszólítja a Vidékfejlesztési Minisztériumot, hogy azonnali hatállyal semmisítse meg a választás eredményét."
(Gazdatanácsok Szövetsége Küldöttgyűlés Állásfoglalása - Kajászó, 2013. 03. 02.)

Minthogy a minisztérium a füle botját sem mozgatta, a Szövetség felhatalmazásával az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület - Fejér Szövetség törvényességi felülvizsgálatért fordult a Fővárosi Főügyészséghez, akik a Legfőbb Ügyészséghez utalták az ügyet. Hónapokig hallgattak avagy halogatták válaszukat, mígnem októberben rákérdeztünk, hogy ugyan, mi az oka a késlekedésnek, amire aztán elképesztő válasz és a késlekedésre még meghökkentőbb magyarázat érkezett (Megkésett válasz a Legfőbb Ügyészségtől)

A Gazdatanácsok Szövetsége 2013. november 4-én az alábbi nyílt levelekkel követeli a válaszadó ügyésztől és egyúttal Polt Péter legfőbb ügyésztől, hogy az ügyészség ne hárítsa el magától eljárási kötelezettségét és törvényi kötelezettségeinek eleget téve azonnal indítsa meg a törvényességi felülvizsgálati eljárást az agrárkamarai választás miatt és haladéktalanul oszlassa fel a törvénytelen körülmények között - valódi választás nélkül - megbízott Agrárkamarát!

Nyílt levél a Legfőbb Ügyészségnek (1)

Legfőbb Ügyészség,
Dr. Nagy Zsolt osztályvezető ügyész úr részére

Tisztelt Ügyész Úr!

A 2013. június 6-án kelt – ám nyilvánvaló, súlyos adatkezelési szabályszegés folytán – részünkre 2013. október 22-én kézbesített levelére válaszolva az alábbiakat közöljük:

Mindenekelőtt arra szeretnénk kérni T. Osztályvezető Ügyész Urat – amit nyilvánvalóan saját kezdeményezésére is megtett már – hogy az adatkezelési szabályszegés miatt a felelőssel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni szíveskedjék.

Ezúton tájékoztatjuk T. Ügyész Urat, hogy egyre nehezebben tudjuk cáfolni azokat az egyre erőteljesebben megfogalmazott felvetéseket, miszerint szándékos hamisítás történt és az ügyészség tudatosan dátumozta vissza a most született határozatot. Az ilyen súlyos (bűncselekményt is megvalósító) törvénysértésre már csak azért sem kerülhetett sor, mert ez adott esetben a legfőbb ügyész és az egész ügyészi vezetői kar azonnali lemondatásához is vezethet egy demokráciában. Annál is inkább így van ez, mert az alapul fekvő és panaszolt agrárkamaráról szóló törvény az egész magyar agrártársadalmat alapjaiban érintő és annak jövőjét meghatározó jogszabály.

Egyúttal közöljük azt a nyilvánvaló tényt, hogy az állampolgár a hatóság adatkezelési szabályszegéséből következően sérelmet nem szenvedhet. A levél keltezése és a kézbesítése között letelt időszakban – közös örömünkre – az Országgyűlés elfogadta azt az 5. Alaptörvény módosítást, amelyre még, mint javaslat T. Ügyész Úr levelének utolsó bekezdésében hivatkozik. A jelen jogi helyzet tehát, teljes mértékben lehetővé teszi T. Ügyész Úr kiváló és szakszerű jogi levezetésének a gyakorlatba való maradéktalan és azonnali átültetését.

Erre figyelemmel megköszönve, hogy Ön a józan ésszel is összhangban lévő kiváló jogi érveléssel alátámasztotta kérelmünket kérjük, hogy a kérelmünknek és az Ön jogi álláspontjának megfelelő érdemi döntést haladéktalanul szíveskedjék meghozni. Az utóbbi keretében kérjük, hogy az Agrárkamara megalakulása körülményeinek törvénytelenségére figyelemmel az Agrárkamarát azonnali hatállyal oszlassa fel.

Az időközben hatályba lépett 5. Alaptörvény módosításban a T. Ügyész Úr levezetésében szereplő passzus a következő helyen található és alábbiak szerint szól:
24. cikk (2) bekezdés e) pont: „Az Alkotmánybíróság a kormány az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját”

Az Ön jogi jelentésének pontjaival kapcsolatosan a következőkre szeretnénk rámutatni.
Megköszönjük tájékoztatását arról, hogy az Agrárkamara a vonatkozó jogszabály szerint az ügyészség törvényességi felügyelete alá tartozik, más megfogalmazásban, hogy az ügyészség az Agrárkamara felett – az egyéb gazdasági kamarákhoz hasonlóan, a fő szabálynak megfelelően – törvényességi felügyeletet gyakorolhat. A vonatkozó jogszabály a következő:
1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról
28. § (1) A gazdasági kamarák működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség - az e törvényben foglalt eltérésekkel - a rá irányadó külön jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolja. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az állandó választott bíróságra, továbbá az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.”

Ügyész úr tájékoztatott minket továbbá az agrárkamarai törvény 46 § (1) bekezdéséről, ami azonban semmi többet nem mond, mint hogy átmeneti elnökség irányíthatja az Agrárkamarát. Semmilyen jogszabály nem rendelkezik azonban úgy, hogy az ügyészség törvényességi felügyeleti joga nem terjed ki az Agrárkamara átmeneti elnökségére.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 46. § (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„E törvény hatályba lépését követő harminc napon belül a miniszter kinevezi az agrárkamara húsz fős átmeneti elnökségének tagjait továbbá az átmeneti elnököt (továbbiakban együttesen: átmeneti elnökség) és kitűzi a megyei-, illetve országos küldöttválasztó gyűlések időpontját. A megyei- és az országos küldöttválasztó közgyűlés időpontját úgy kell kitűzni, hogy a megválasztott küldöttek legkésőbb 2013. március 31-én megtartsák az agrárkamara alakuló ülését.”

Tehát ebből következően sem ez a jogszabály sem egyéb jogszabály nem veszi ki az átmeneti elnökség tevékenységét az ügyészség törvényességi felügyeleti jogköre alól. Minderre figyelemmel T. Ügyész Úr jogi álláspontja meggyőződésünk szerint e vonatkozásban tarthatatlan. A 2. bekezdésben foglalt jogi érvelést azonban messzemenően osztjuk és kiválónak tartjuk.

Kérjük, hogy alkalmazza az ügyészség gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 28. § (2) bekezdése szerinti törvényességi ellenőrzési kötelezettségéből fakadó eszközeit és amennyiben a törvényes működés másképpen nem biztosítható – mint ahogy ebben az esetben ez nem biztosítható – úgy oszlassa fel a törvénytelenül működött illetve létrehozott Agrárkamarát.

Kelt: Székesfehérvár, 2013. október 31.
Kérelmünk mielőbbi teljesítését kérve tisztelettel:
                                ……………………………………………                                 ……………………………………………
                Dr. Boór Ferenc sk.                                     Tamási Béláné sk.
       Gazdatanácsok Szövetsége titkára             Gazdatanácsok Szövetsége jogi képviselője
              gazdatanacs@gmail.com        Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke

Nyílt levél a Legfőbb Ügyészségnek (2)

Legfőbb Ügyészség
Polt Péter legfőbb ügyész úrnak

Tisztelt Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úr!

A magyar agrártársadalom és egész Magyarország jövőjét alapvetően meghatározó jogi kérdésben fordulunk Önhöz az előzmények azonnali kivizsgálását és a mielőbbi döntéshozatal előmozdítását kérve Öntől.

Mint a mellékelt előzményi iratok mutatják, dr. Nagy Zsolt osztályvezető ügyész aláírásával 2013. június 6-án kelt, ám részünkre 2013. október 22-én kézbesített levélben nevezett ügyész úr arról tájékoztatott, hogy nem tud eleget tenni az Agrárkamara megalakulásának törvénytelenségét kifogásoló kérelmünknek. A melléklet válaszlevelünkben kifejeztük azon megdöbbenésünket, hogy súlyos iratkezelési szabálytalanság eredményezhette a határozat állítólagos meghozatalának és kézbesítésének jelentősen eltérő időpontját. Időközben megszületett az Alaptörvény 5. módosítása, amelyre Nagy Zsolt ügyész úr kiváló jogi elemzésében hivatkozott, és amely alapján a kérelmemnek már a hatálybalépéstől, azaz szeptember 26. napjától helyt lehetett és kellet volna adni.

Kérjük, hogy T. Legfőbb Ügyész Úr, haladéktalanul vizsgáltassa ki, hogy mi volt az oka a levél keltezése és kézbesítése közötti jelentősen hosszú időtartamnak.

Kérjük továbbá, hogy a jelentős időmúlásra és a késedelem igen kártékony voltára is tekintettel rendelje el dr. Nagy Zsolt ügyész úr levele 3. oldalának utolsó bekezdésében foglalt szakszerű jogi elemzésnek megfelelően kezdeményezze az Agrárkamarára vonatkozó törvény illetőleg az annak végrehajtására kiadott vonatkozó miniszteri rendelet alkotmányosságának vizsgálatát az Alkotmánybíróságnál a hivatkozott jogszabályra figyelemmel, és annak nyilvánvaló eredményére figyelemmel az Agrárkamara azonnali feloszlatását.

Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy Magyarország jövőjét alapvetően befolyásoló kérdésről van szó. 

Az ügy egyre nagyobb nyilvánosságot kap és egyre nehezebb cáfolnunk azokat a feltételezéseket, amelyek szerint szándékos és bűncselekményt is megvalósító jogsértésekről volt szó az ügyészség részéről.

Általános megdöbbenést vált ki Dr. Nagy Zsolt ügyész úrnak az a magyarázata, hogy az állítólagosan június 16-án kelt levél „nem könyvelt” irat, mivel ilyen fogalmat hatósági levelezésben nem ismerünk és nem is ismerhetünk el.

Tisztelettel várjuk soron kívüli intézkedését és az erről szóló mielőbbi tájékoztatásunkat.

Figyelemmel az átláthatóság követelményeire jelen levelemet és dr. Nagy Zsolt osztályvezető ügyész úrnak írt levelemet a világhálón nyilvánosságra hozzuk.

Kelt: Székesfehérvár, 2013. október 31.

Tisztelettel:
                      
                Dr. Boór Ferenc sk.                                     Tamási Béláné sk.
       Gazdatanácsok Szövetsége titkára             Gazdatanácsok Szövetsége jogi képviselője
              gazdatanacs@gmail.com        Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke

Gazdatanácsok Szövetsége titkársága

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése